Договір про надання послуг

м. Київ, Україна, редакція від «15» серпня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮЕЙ-ТЕСТ», юридична особа, належним чином створена, зареєстрована та діюча у відповідності до законодавства України, іменована надалі за текстом — «Виконавець», в особі Директора Голушко Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту,

керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», в чинних редакціях, а також іншими нормативно-правовими актами України,

діючи на підставі статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України,

пропонує будь-якій особі, яка володіє належною цивільною правоздатністю для укладення такого правочину, іменованій надалі за текстом — «Замовник», укласти цей договір про надання послуг (надалі за текстом — «Договір»), викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти Договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

Стаття 1. Предмет договору

1.1. На умовах, в порядку та строки, передбачені цим Договором та Додатками до нього, що є його невід’ємними складовими, Виконавець, за замовленням Замовника, приймає на себе зобов’язання надати послуги доступу до тестування за діагностичними інструментами (надалі за текстом — «Інструменти»), перелік яких визначений в Додатку № 1 до цього Договору (надалі за текстом — «Послуги»), що розміщені в межах онлайн платформи тестування «СТАРТ» (надалі за текстом — «Платформа»).

1.2. Виконавець засвідчує, що він має всі належні та достатні права для надання вищезазначених Послуг на території України в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, і таке використання не порушує прав третіх осіб.

Стаття 2. Умови, порядок та строки надання послуг

2.1. Право замовити Послуги на умовах цього Договору й отримати їх в повному обсязі, обраному Замовником, виникає з моменту здійснення Замовником реєстрації на Платформі та за умови внесення передплати.

2.2. Для здійснення реєстрації на Платформі Замовнику необхідно:

2.2.1. Замовник зобов’язується зберігати логін та пароль в строгій конфіденційності та самостійно несе всі ризики, пов’язані з розкриттям такої інформації третім особам. Дії, здійснювані з використанням логіна та пароля Замовника, вважаються діями, вчиненими самим Замовником.

2.2.2. Виконавець не перевіряє надану Замовником в процесі реєстрації та / або оплати Послуг інформацію (дані), не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність таких даних.

2.3. За результатами реєстрації Замовнику створюється обліковий запис (особистий кабінет) на Платформі в межах якого Замовник набуває можливості (зокрема, але не обмежуючись):

Саме за допомогою та в межах створеного особистого кабінету здійснюється вся взаємодія між Замовником та Виконавцем щодо реалізації Сторонами своїх прав та зобов’язань за цим Договором.

2.4. Послуги надаються виключно в межах внесеної авансом Замовником суми коштів, а відтак, Виконавець не приступає до надання визначених Послуг або призупиняє надання визначених Послуг у випадку відсутності або нестачі коштів, необхідних для оплати Послуг. При цьому такі дії Виконавця не вважаються порушенням умов Договору.

2.5. Замовник набуває право замовити будь-яку або всі визначені Додатком Послуги після реєстрації на Платформі, якщо вартість Послуг не перевищуватиме суму сплаченого Замовником авансу.

2.6. Замовлені та оплачені Замовником Послуги (доступи до тестування) надаються протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту їх замовлення, шляхом завантаження в особистий кабінет Замовника унікального посилання на тестування.

Унікальне посилання — формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси частини серверу, на якому розміщений електронний примірник Інструменту, за яким Замовник або його клієнт отримує доступ до проходження тестування за Інструментом.

2.7. Отримання Замовником доступу до тестування (доступів до тестувань) в його особистому кабінеті є належним та достатнім підтвердженням того, що Виконавець надав Послуги Замовнику. Саме з моменту отримання доступу до тестування до Замовника переходять всі права та ризики, пов’язані з використанням, не повним використанням, чи невикористанням доступу до тестування. Виконавець не несе відповідальності за використання, не повне використання, чи невикористанням Замовником наданого доступу до тестування.

Стаття 3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість передбачених цим Договором Послуг встановлена в національній валюті України — гривні без ПДВ, оскільки Виконавець не є платником податку на додану вартість, та визначена в Додатку № 1 до Договору.

3.2. Оплата Послуг проводиться авансовим платежем у розмірі, не меншому 100 % вартості Послуг, які планує замовити Замовник.

3.3. Оплата Послуг здійснюється з використанням платіжних інструментів (систем), шляхом переказу коштів на банківський рахунок Виконавця, а також в інші способи, передбачені законодавством України.

3.4. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця. Всі комісії, що стягуються банківськими установами, кредитними організаціями, платіжними системами та іншими третіми особами при здійсненні платежу, оплачує Сторона-платник.

3.5. Вартість Послуг може бути змінена Виконавцем пропорційно зміні індексу інфляції, комерційного курсу гривні до долара США та/або Євро або інших показників, які прямо впливають на формування вартості Послуг.

3.5.1. Зміни вартості Послуг набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті Виконавця (викладення Додатку № 1 в новій редакції).

3.5.2. В будь-якому разі зміна Виконавцем вартості оплачених Замовником Послуг не допускається.

3.6. Сума оплачених та наданих Послуг не повертається.

3.7. Ціна цього Договору складається з вартості Послуг, замовлених та оплачених Замовником, та наданих Виконавцем протягом строку дії Договору.

Стаття 4. Порядок здачі-приймання наданих послуг

4.1. Належним та достатнім підтвердженням факту надання Послуг є завантаження унікального посилання в особистий кабінет Замовника та автоматизований звіт Платформи про факт генерації та завантаження доступу до тестування у вигляді унікального посилання Замовнику за умови відсутності від Замовника повідомлення про неотримання доступу до тестування / не активність доступу до тестування.

4.2. У випадку, якщо з технічних причин:

І) замовлений та оплачений Замовником доступ до тестування не відображається в особистому кабінеті останнього через 48 (сорок вісім) годин з моменту його замовлення та оплати, Замовник зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту закінчення вказаного строку для надання Послуг, повідомити про це Виконавця, шляхом відправки повідомлення про неотримання доступу до тестування на його електронну адресу: hello@ua-test.com.

ІІ) замовлений та оплачений Замовником доступ до тестування є неактивним (тобто відсутня технічна можливість отримати доступ до тестування за наданим унікальним посиланням) Замовник зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання такого унікального посилання, повідомити про це Виконавця, шляхом відправки повідомлення про не активність доступу до тестування на його електронну адресу: hello@ua-test.com.

4.3. У випадку, якщо Замовник не надасть (не надішле) повідомлення, як це передбачено пунктом 4.2. і, при цьому, наявності автоматизованого звіту Платформи про факт генерації та завантаження доступу до тестування Замовнику, такі Послуги вважаються наданими якісно, в повному обсязі та своєчасно.

Стаття 5. Застереження та гарантії. Відповідальність та обмеження відповідальності

5.1. Застереження:

5.1.1. Послуги надаються виключно на умовах та в порядку, визначених цим Договором, в обсязі, замовленому та оплаченому Замовником.

5.1.2. Замовлення та оплата Послуг, їх отримання, а також проведення тестувань за допомогою отриманих доступів здійснюється виключно за допомогою та в межах Платформи на умовах віддаленості, а відтак Замовнику самостійно необхідно забезпечити всі необхідні технічні умови, зокрема:

Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налаштування відповідних Пристроїв і програмних додатків, вирішуються Замовником самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, і Виконавець не несе відповідальності за ці дії Замовника або третіх осіб.

5.1.3. Якщо інше прямо не передбачено Договором, Замовнику може бути відмовлено в наданні Послуг за цим Договором в наступних випадках:

5.2. Гарантії:

5.2.1. Виконавець гарантує якість та своєчасність надання Послуг та, у випадку порушення зазначених гарантій, нестиме відповідальність, передбачену цим Договором.

5.2.2. Виконавець гарантує, що має всі належні та достатні права для надання Замовнику доступу до Платформи в порядку та на умовах, встановлених даним Договором та Угодою Користувача, і таке використання не порушує прав третіх осіб.

5.2.3. Виконавець гарантує, що має всі належні та достатні права для надання Замовнику доступу до тестувань за Інструментами в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, і таке використання не порушує прав третіх осіб.

5.3. Відповідальність:

5.3.1. У випадку ненадання Послуг, як це передбачено підпунктом «І» пункту 4.2 розділу 4 Договору, Виконавець зобов’язується протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання відповідного повідомлення від Замовника, якщо інший строк не буде узгоджений Сторонами додатково, усунути технічний збій та надати Послуги.

5.3.2. У випадку надання Послуг неналежної якості, як це передбачено підпунктом «ІІ» пункту 4.2 розділу 4 Договору, Виконавець зобов’язується протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання відповідного повідомлення від Замовника, якщо інший строк не буде узгоджений Сторонами додатково, усунути недоліки шляхом надання нового унікального посилання.

5.3.3. У випадку необґрунтованого порушення строків надання Послуг, якщо такі строки не були додатково пролонговані, Виконавець сплачує на користь Замовника, за його вимогою, оформленою та поданою у відповідності з чинним законодавством України, пеню у розмірі 3 % (трьох відсотків) вартості несвоєчасно наданих Послуг за кожен день прострочення.

5.3.4. У випадку необґрунтованої відмови Виконавця від надання Послуг Виконавець, на підставі вимоги Замовника, оформленої та поданої у відповідності з чинним законодавством України, зобов’язується повернути Замовнику 100 % оплаченої вартості Послуг.

5.4. Обмеження відповідальності:

5.4.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у наданих Послугах, якщо вони виникли з вини самого Замовника, третіх осіб чи внаслідок дії обставин непереборної сили.

5.4.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за рішення та / або дії Замовника, прийняті та / або вчинені ним на підставі отриманих від Виконавця Послуг.

5.4.3. Увага, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок неналежного надання Послуг, здійснюється тільки за наявності вини Виконавця, документально підтвердженого розміру збитків, наявності причинно-наслідкового зв’язку між збитками і неналежним наданням Послуг. Зазначені обставини встановлюються в судовому порядку. В будь-якому разі розмір відшкодування збитків не може перевищувати 300 % вартості неналежно наданих Послуг.

Стаття 6. Укладення договору, строк дії договору. Інші умови договору

6.1. Цей Договір укладається (акцептується) шляхом проставлення Замовником відповідної відмітки, що підтверджує факт ознайомлення з Договором та його акцепту. Саме з цієї дати обчислюється строк дії Договору.

6.2. Цей Договір укладається строком на 1 (один) рік з автоматичною пролонгацією на кожен наступний рік. Договір вважається автоматично пролонгованим якщо станом на останній день строку дії Договору від Замовника не надійшло повідомлення про припинення його дії.

6.2.1. У випадку, якщо станом на останній день строку дії Договору, за умови повідомлення від Замовника про припинення його дії, на балансі Замовника буде наявний залишок невикористаних коштів, внесенихавансовим платежем, такий залишок за письмовим запитом Замовника, оформленим належним чином, повертається Замовнику протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання запиту. В будь-якому разі поверненню підлягають кошти, в сумі не використаного на момент припинення дії Договору залишку.

6.3. Цей Договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору та договору про надання послуг.

6.4. Замовник підтверджує, що він, до укладання цього Договору, ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей Договір.

6.5. Оферта (пропозиція на укладення цього Договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Виконавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов цього Договору, якщо Замовник його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

6.6. Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти.

6.7. У всьому, що не визначено в даному Договорі та Додатках до нього, Сторони керуватимуться чинним законодавством України.

6.8. Дострокова відмова від цього Договору можлива у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.9. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою.

6.10. УВАГА! Приєднуючись до даного Договору Замовник підтверджує, що він повністю усвідомлює всі умови даного Договору та погоджується з ними.

Реквізити виконавця

Код за ЄДРПОУ: 43169633
Місцезнаходження: вул. Іллєнка Юрія, 12, Київ 04050, Україна
Банківські реквізити: п/р UA64 305299 00000 26008006705166 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Електронна пошта: hello@ua-test.com

Додаток № 1

до договору про надання послуг

м. Київ, Україна, редакція від «15» серпня 2022 року

Перелік та вартість послуг

Найменування Послуг

Вартість Послуг в гривнях

Доступ до тестування за Інструментом «AUDIT»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «DRRI-2»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «DUDIT»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «GAD-7»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «MHAI»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «PCL-5»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «PSS»

0,00 *

Доступ до тестування за Інструментом «CBDS»

0,00 **

Доступ до тестування за Інструментом «MBHS-2»

0,00 **

Доступ до тестування за Інструментом «QuickSCID»

450,00

* Плата за надання доступу до тестування за вказаним Інструментом не стягується в зв’язку з тим, що зазначений Інструмент, за рішенням його правовласника, перебуває в публічному (безоплатному) доступі.

** Плата за надання доступу до тестування за вказаним Інструментом тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, не стягується в зв’язку з тим, що зазначений Інструмент, за рішенням його правовласника, перебуває в тимчасовому, на період дії воєнного стану в Україні, публічному (безоплатному) доступі.