Ліцензійна угода користувача

м. Київ, Україна, редакція від «15» серпня 2023 року

1. Предмет і загальні положення угоди

1.1. Предметом цієї Ліцензійної угоди користувача (далі — «Угода») є відносини між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮЕЙ-ТЕСТ», юридичною особою, яка зареєстрована і діє за законодавством України, що є власником майнових прав на програмне забезпечення у формі онлайн платформи тестування «СТАРТ» (надалі за текстом — «Ліцензіар»), і будь-якою правоздатною фізичною особою (громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, яким виповнилося 18 років (повнолітні фізичні особи)), яка прийняла рішення використовувати вказане програмне забезпечення, зареєструвалась та авторизувалась в ньому (надалі за текстом — «Користувач»), щодо використання онлайн платформи тестування «СТАРТ» (надалі за текстом — «платформа „СТАРТ“» або «СТАРТ», або «Платформа»).

1.2. Відповідно до умов цієї Угоди Ліцензіар надає Користувачу невиключну ліцензію (дозвіл) (надалі за текстом — «Ліцензія») на використання платформи «СТАРТ» протягом строку дії Ліцензії, а Користувач приймає на себе зобов’язання використовувати зазначену Платформу в порядку та на умовах, визначених цією Угодою.

1.3. Передача виключних прав (повністю або в частині) на платформу «СТАРТ» не є предметом цієї Угоди.

1.4. Детальна інформація про Платформу:

1.4.1. Призначення «СТАРТ»:

«СТАРТ» це програмне забезпечення у формі SaaS, виражене в якості онлайн платформи та призначене для проведення тестувань/оцінювань за діагностичними інструментами, в межах реалізації прав та обов’язків за:

1.4.2. Функціонал «СТАРТ»:

1.4.3. Сфера та способи використання «СТАРТ»:

«СТАРТ» може використовуватися виключно за його прямим призначенням та в межах його функціоналу, і виключно в спосіб, прямо визначений цією Угодою.

1.4.4. Територія використання «СТАРТ»: будь-яка країна світу.

1.4.5. Строк використання «СТАРТ»: протягом строку дії Ліцензії.

УВАГА, предметом цієї Угоди не є взаємовідносини між ТОВ «ЮЕЙ-ТЕСТ», як Виконавцем, з одного боку, та Користувачем, як Замовником або Отримувачем, за Публічним Договором або Первинним Договором, або Корпоративним Договором (відповідно) з іншого боку, в тому числі щодо умов та порядку надання послуг, вартості та порядку оплати таких послуг. Вказані відносини регулюються та визначаються відповідними договорами.

1.5. Детальна інформація про Ліцензію:

1.5.1. Тип Ліцензії: невиключна.

1.5.2. Строк дії Ліцензії: прямо залежить від строку дії Публічного Договору, або Первинного Договору, або Корпоративного Договору. Строк дії Ліцензії автоматично поновлюється у випадку пролонгації строку дії Публічного Договору, або Первинного Договору, або Корпоративного Договору та за умови продовження використання Користувачем Програмного забезпечення на умовах та в порядку, передбачених цією Угодою в редакції, чинній на момент поновлення.

1.6. Ця Угода є публічною офертою. Вчинення Користувачем дій, зазначених в цій Угоді, включаючи, але не обмежуючись: авторизація в межах Платформи, подальше використання платформи «СТАРТ» та інші дії, зазначені в цій Угоді, є повною і беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, зі всіма її змінами і доповненнями, і беззастережним прийняттям її умов, і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Ліцензіаром та Користувачем. У разі незгоди Користувача з будь-якою із умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відмовитися від подальшого використання платформи «СТАРТ».

2. Порядок та умови використання платформи «СТАРТ»

2.1. Для початку використання Платформи Користувачу необхідно здійснити свою авторизацію в межах Платформи.

2.2. Для здійснення авторизації в межах «СТАРТ» Користувачу необхідно ввести у відповідні поля:

2.3. Вся інформація про Користувача, отримана в процесі авторизації в «СТАРТ», зберігається в базі Ліцензіара. Доступ до збережених в особистому кабінеті Користувача документів (результатів тестування) має лише Користувач (його законний представник) та, за необхідності й виключно за згодою Користувача, співробітники технічної служби Ліцензіара.

2.4. Використання Платформи забезпечується з урахуванням технічних вимог, передбачених цією Угодою, зокрема:

2.4.1. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Платформи надається Користувачу тільки за допомогою Пристрою та наявності доступу до мережі Інтернет.

2.4.2. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налаштування відповідного Пристрою і програмних застосунків, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, і Ліцензіар не несе відповідальності за ці дії Користувача або третіх осіб.

2.5. Доступ до Платформи надається на строк дії Ліцензії.

2.6. Ліцензіар не перевіряє надану Користувачем з метою виконання цієї Угоди інформацію (дані) та не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність даних.

2.7. З питань технічної підтримки Користувач може звертатися за контактами, вказаними на сайті Ліцензіара та/або безпосередньо в Платформі.

3. Права та обов’язки, гарантії користувача

3.1. Користувач зобов’язується використовувати Платформу виключно за його прямим призначенням та в межах його функціоналу, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Ліцензіара.

3.2. Користувач зобов’язується ознайомитися з умовами цієї Угоди до її укладення (перед здійсненням авторизації на Платформі), а також регулярно самостійно ознайомлюватись з нею протягом всього строку використання Платформи. Продовження використання Користувачем Платформи після будь-яких змін та/або доповнень Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов’язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

3.3. Користувач гарантує, що при використанні Платформи не буде:

3.4. Користувач цим надає свою згоду Ліцензіару використовувати телефонний номер та/або електронну пошту Користувача, які останній використовував для авторизації в Платформі та/або в комунікації з Ліцензіаром, для дзвінків, направлення інформаційних повідомлень, будь-яким незабороненим чинним законодавством України, способом. Користувач може відмовитися від подальшого використання його номера та/або електронної пошти для комунікації з ним, повідомивши про це в Службу підтримки Ліцензіара, направивши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: hello@ua-test.com.

4. Права, обов’язки та гарантії ліцензіара

4.1. Ліцензіар зобов’язується відкрити Користувачу доступ до Платформи в порядку і на умовах, передбачених цією Угодою.

4.2. Ліцензіар має право на свій розсуд і без спеціального попередження Користувача змінювати функціонал та характеристики Платформи. Погоджуючись з цією Угодою в цілому та цим пунктом, зокрема, Користувач звільняє Ліцензіара від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Ліцензіаром прав щодо цього пункту Угоди.

4.3. Ліцензіар має право вчиняти будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Платформи, дестабілізації роботи Платформи та інших дій, що порушують права та законні інтереси Ліцензіара.

4.4. Ліцензіар має право застосовувати будь-які та всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно, звертатися в правоохоронні та судові органи, з метою залучення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.

4.5. Ліцензіар має право на свій власний розсуд встановлювати будь-які обмеження у використанні Платформи, а також в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку, без отримання згоди Користувача.

5. Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності

5.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке застосовується до Угоди. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цією Угодою Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.

5.2. Цим Користувач повідомляється, що в разі виявлення фактів порушення цієї Угоди, в тому числі несанкціонованого доступу до Платформи, дестабілізації роботи Платформи та інших дій, що порушують права та законні інтереси Ліцензіара, він має право використовувати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно, звертатися в правоохоронні та судові органи, з метою залучення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.

5.3. Ліцензіар має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Платформи або до її окремого функціоналу, зокрема, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди, а також у разі, якщо у Ліцензіара є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення функціональності Платформи та/або такими, які можуть привести до порушення прав, законних інтересів Ліцензіара, завдати шкоди його діловій репутації і тому подібне. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу призупиненням/обмеженням/припиненням доступу до Платформи у разі, якщо воно сталося внаслідок дій Користувача, в тому числі вищевказаних.

5.4. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов’язані з використанням Платформи, а також за використання та/або невикористання Платформи.

5.5. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Платформи надається на умовах «ЯК Є» (AS IS), а відтак надає свою згоду з наступним:

5.5.1. Ліцензіар не гарантує, що функціонал Платформи відповідатиме очікуванням Користувача.

5.5.2. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які технічні несправності, що виникли з вини Користувача та/або третіх осіб.

5.5.3. Ліцензіар не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Платформи і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу через технічний збій апаратного або програмного забезпечення.

5.5.4. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншої особи, викликані або пов’язані з використанням Платформи.

5.5.5. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача або іншої особи, викликані або пов’язані з використанням або неможливістю використання Платформи.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Всі виключні майнові права на Платформу належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮЕЙ-ТЕСТ».

6.2. Платформа, як об’єкт інтелектуальної власності, підлягає правовій охороні згідно з чинним законодавством України та міжнародно- правовим нормам.

6.3. Ніщо в цій Угоді не свідчить і не може свідчити про передачу майнових прав (повністю або в частині) на Платформу. Якщо інше прямо не буде передбачено в цій Угоді або в іншому договорі, укладеному з Ліцензіаром, Користувач не має права на відтворення Платформи, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома тощо. За порушення прав інтелектуальної власності Ліцензіара або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту Платформи, з метою отримання несанкціонованого доступу до використання Платформи є порушенням авторського права, і Користувач самостійно несе повну відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії.

7. Додаткові умови

7.1. Чинна редакція Угоди розміщена безпосередньо в межах Платформи.

7.2. До цієї Угоди застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

7.3. Ця Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення авторизації на Платформі.

7.4. Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цією Угодою повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку за підвідомчістю та підсудністю, встановленою чинним законодавством України.

7.5. Недійсність (нікчемність) будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яка з умов Угоди буде визнана недійсною (нікчемною), Ліцензіар зобов’язується негайно замінити її іншою умовою, яка буде в найбільшій мірі відповідати змісту замінюваної умови, але при цьому бути дійсною.

7.6. Заголовки в Угоді наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту положень Угоди.

7.7. Всі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в цій Угоді і їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в цій Угоді і не визначені нею, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві застосованому до цієї Угоди. Слова «включно» і «зокрема» мають на увазі також поняття «без обмежень».

7.8. Будь-яке зобов’язання Сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов’язання не допускати вчинення такої дії.

7.9. У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Платформи Користувач може звернутися до Ліцензіара шляхом надсилання відповідного листа на поштову адресу Ліцензіара: Україна, 04050, місто Київ, вул. Іллєнка Юрія, будинок 12, або на електронну адресу: hello@ua-test.com.

Реквізити ліцензіара

Код за ЄДРПОУ 43169633
Місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, вул. Іллєнка Юрія, будинок 12
Банківські реквізити: п/р UA64 305299 00000 26008006705166 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
E-mail: hello@ua-test.com